KLAUZULA INFORMACYJNA

Polityka Prywatności

WSPÓŁADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

 1. I-BS.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli (37-450), ul. Solidarności 2A, Telefon: +48 604 223 619, Email: biuro@i-bs.plWspóładministrator 1;
 2. HEUTHES Sp. z o. z siedzibą w Warszawie (02-785), ul. Koński Jar 8/30; Telefon: +48 91 460 89 74, Email: bok@heuthes.pl - Współadministrator 2.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 1. organizacji wydarzenia w związku z realizacją postanowień regulaminu wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. wynikających z treści zgód na przetwarzanie danych osobowych, jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:
  1. prowadzenie działań marketingowych (ze względu na przepisy szczególne działania marketingowe za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji),
  2. ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń związanych z udziałem uczestników w Konferencji,
  3. prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy Administratora oraz jakości świadczonych usług,
  4. umożliwienie rozliczenia konferencji ze sponsorem, będącym odrębny podmiotom – dotyczy udostępnienia sponsorowi danych uczestników.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu:

 1. organizacji i zrealizowania konferencji, a po jej zakończeniu – do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem uczestników w Konferencji,
 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli stanowiła ona podstawę prawną przetwarzania danych – dotyczy to w szczególności zgody na rozpowszechnianie wizerunku czy zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych;
 3. wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów.

ODBIORCAMI PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH MOGĄ BYĆ:

 1. sponsor konferencji – w zakresie imienia, nazwiska oraz banku zatrudniającego uczestnika konferencji,
 2. firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
 3. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,
 4. innym podmiotom, mogącym mieć dostęp do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155).

KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, brak podania uniemożliwi udział w konferencji. W pozostały zakresie (dane inne niż niezbędne dla wzięcia udziału w konferencji) - podanie danych jest dobrowolne.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI WSPÓŁADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do art. 26 ust. 1 RODO Współadministratorzy uzgadniają poniżej zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.

Stosownie do art. 26 ust. 3 RODO, niezależnie od niniejszego podziału odpowiedzialności, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze współadministratorów.

Zadanie Współadministrator realizujący
Wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13-14 RODO względem osób, których dane dotyczą - § 4 ust. 2 pkt 1) Umowy Współadministrator nr 1 oraz Współadministrator nr 2
Realizacja praw, określonych w rozdziale III RODO, względem osób, których dane dotyczą - § 4 ust. 2 pkt 2) Umowy Współadministrator nr 1 przy niezbędnym wsparciu Współadministratora 2
Zawieranie umów powierzenia przetwarzana danych osobowych z podmiotami przetwarzającymi dane w imieniu Współadministratorów Współadministrator nr 1 działający w imieniu wszystkich Współadministratorów na podstawie nadanego mu pełnomocnictwa.
Merytoryczne wsparcie Współadministratora, u którego wystąpiło naruszenie ochrony danych osobowych, w tym w zakresie:
 • analiza obowiązków związanych ze zgłaszaniem naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zawiadamianiem osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, wraz z przygotowaniem projektów zgłoszeń i zawiadomień,
 • zapewnienie reprezentacji Współadministratora, u którego wystąpiło naruszenie ochrony danych osobowych przez pełnomocnika.
 • z uwzględnieniem zasad współpracy określonych w § 10 Umowy
Współadministrator nr 1 oraz Współadministrator nr 2
Po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy - dalsze przechowywanie danych osobowych, a także dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, w terminach określonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z art. 5 ust. 2 RODO, w tym także działanie we wskazanym zakresie w imieniu i na rzecz wszystkich Współadministratorów, wraz z upoważnieniem do zawierania umów w imieniu i na rzecz wszystkich Współadministratorów, w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem dokumentów, a także udostępnianie przechowywanej dokumentacji w przypadku uzasadnionego prawnie żądania Współadministratora Współadministrator nr 1 oraz Współadministrator nr 2